Privacy disclaimer

Privacy

Wij dragen uw privacy hoog in het vaandel en geven uw gegevens nooit door aan derden zonder uw toestemming. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van De Huisdokter stemt u er mee in dat Dubolimburg uw persoonsgegevens verzamelt, registreert en bewaart in de databank van Dubolimburg vzw en deelt - indien nodig - met haar partners: steden en gemeenten, Stebo vzw, Onesto cvba, Fluvius cvba en OVAM. De gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden en enkel gedeeld met bovenstaande partners.

Dubolimburg verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), de Belgische Privacywet van 30/07/2018 en het decreet van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018.

Dubolimburg en bovenstaande partners bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt of verzameld werden.

U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien en eventuele fouten of onvolledigheden recht te zetten.

Advies

Het advies van De Huisdokter behandelt enkel de aspecten van duurzaam (ver-)bouwen en rationeel energiegebruik. Dit zijn geen raadgevingen over architectuur, vormgeving noch advies over stabiliteit. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen over het werk van een architect, maar om de bouwheer bewust te maken van duurzaamheidsaspecten die hij/zij met de architect kan overlopen. De architecten zijn wel op de hoogte van principes aangehaald in dit advies en letten hierop tijdens de bouwfase, maar het is vaak moeilijk om dit op plan te verwoorden, daarom dat zij toezicht houden op de werf om over deze euvels te waken.

Hierbij verklaar ik mij akkoord dat foto’s en/of quotes gebruikt kunnen worden in publicaties / op sociale media van Dubolimburg.

Collectieve renovatiebegeleiding

Indien u wenst in te tekenen op collectieve renovatiebegeleiding stemt u ermee in dat uw woning of appartement wordt toegevoegd aan een groep voor renovatiebegeleiding bij energiebesparende maatregelen.

Voor deze groep zal Dubolimburg optreden als onafhankelijk projectbegeleider ter ondersteuning van collectieve renovatiewerken in de betreffende stad of gemeente.

Conform de geldende Belgische en Europese privacywetgeving verbindt Dubolimburg zich er toe om de data en verbruiksgegevens enkel te gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn taken binnen het project en dit enkel gedurende de looptijd van het project.

Indien u vragen heeft bij bovenstaande kan u steeds contact opnemen met Dubolimburg via info@dubolimburg.be of 011-39 75 75.