29
Sep
2022

Check de nieuwe mobiscore van je huis

Check de nieuwe mobiscore van je huis

Vanaf vandaag staat een herwerkte versie van de Mobiscore online. De Mobiscore geeft aan hoe bereikbaar belangrijke voorzieningen zijn te voet of met de fiets. Het is een louter sensibiliserend instrument dat in 2019 door het Departement Omgeving gelanceerd werd. Op basis van het evaluatierapport en de reacties op de eerste versie werd de tool geactualiseerd. Cijfers tonen aan dat de Mobiscore zeer veel geconsulteerd wordt.

Woning zoeken? Mobiscore checken!

De Mobiscore berekent de afstand naar verschillende soorten voorzieningen in de buurt: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. Naast de algemene score, wordt voor elk van de vijf onderdelen een deelscore gegeven. Het is een locatiescore; het velt geen oordeel over bewoners of gemeenten. Hoe hoger de score van een bepaalde locatie, hoe makkelijker het is om bepaalde voorzieningen op een milieuvriendelijke manier te bereiken. Het is een relatieve score die een vergelijking maakt met alle andere bewoonde locaties in Vlaanderen. De Mobiscore kan helpen voor wie op zoek is naar een nieuwe woning in een bepaalde buurt.

Heel wat mensen weten de weg te vinden naar de Mobiscore. In 2020 werden er ruim 114.000 zoekacties verricht; in 2021 waren er 120.000 opzoekingen. De grote aandacht bij de lancering van de Mobiscore in 2019 leidde toen tot bijna 1,5 miljoen consultaties.

Actualisatie en aanpassingen methodiek

Een aantal gegevens die gebruikt worden voor de berekening van de Mobiscore werden geactualiseerd. Zo wordt er gewerkt met de laatst beschikbare data over alle opgenomen voorzieningen en knooppuntwaarden. Voor het gebruik van vervoersmiddelen worden de recentere gegevens uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag 5.4 van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) verwerkt in de geactualiseerde versie van de Mobiscore.

Initieel werden voor de buslijnen enkel de A-lijnen van De Lijn meegenomen. Dat zijn lijnen met een hoge frequentie aan bussen. In de herwerkte Mobiscore is het opgenomen aanbod uitgebreid tot alle bussen met een frequentie van zo’n 30 minuten. Dat komt tegemoet aan een aantal reacties over de beperkte opname van het openbaar vervoer.

Om de score te berekenen, worden achterliggend enkel nog die locaties meegenomen waar er effectieve bewoning is. Eén van de gevolgen is dat de locaties die bij de oorspronkelijke berekening een score tussen 4 en 5 kregen, nu meer worden uitgesplitst tussen 4 en 6 op tien. Alle aanpassingen zorgen ervoor dat de woonkernen beter en meer gedifferentieerd tot uiting komen in de geoptimaliseerde Mobiscore.

De voorzieningen waarmee de Mobiscore rekening houdt, zijn opgedeeld in vijf thema’s: openbaar vervoer; onderwijs; winkels en diensten; ontspanning, sport en cultuur; gezondheid en zorg. Zoals voorgesteld in het evaluatierapport zijn binnen die thema’s een aantal aanpassingen gebeurd. ‘Provinciale domeinen en natuurgebieden met bezoekerscentrum’ wordt samengenomen met ‘toegankelijk groen’. ‘Schouwburgen en concertzalen’ wordt samengenomen met ‘cultuurcentra’. Voor kledingwinkels wordt de gewogen afstand van de vier dichtstbijzijnde locaties genomen in plaats van de ene meest dichtstbijzijnde kledingwinkel.

Elk van de thema´s heeft een deelscore van ‘zeer goed, goed, redelijk, slecht tot zeer slecht’. Sinds de actualisering van de Mobiscore houden de deelscores ook rekening met de werkelijke spreiding van voorzieningen. Belangrijke haltes van openbaar vervoer liggen bijvoorbeeld eerder op verbindingswegen. Dit maakt dat er over heel Vlaanderen een grotere variatie is in afstand tot openbaar vervoer.  Het onderwijsaanbod is meer gelijkmatig verspreid, en scoort dus over het algemeen hoger in Vlaanderen. Zo worden de deelscores accurater weergegeven.

Niet vergelijkbaar

De aangepaste Mobiscore is het resultaat van zowel een actualisatie van de achterliggende data als van een aantal doordachte aanpassingen aan de methodologie om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de eerste versie van dit sensibiliserend instrument. Voor het grootste deel van de locaties veranderen de scores slechts beperkt ten opzichte van de vorige Mobiscore. Door de uitgevoerde aanpassingen is de Mobiscore van 2019 echter niet vergelijkbaar met de geactualiseerde Mobiscore van september 2022.

WEBSITE MOBISCORE